DKR/AGR-SH

PRIKLJUCAK A5 (DKR) NP25 G1" INTERLOCK
PRIKLJUCAK A5 (DKR) NP25 G1" INTERLOCK DKR/AGR-SH
Priključak sa maticom G1" interlock, pritisak 420 bar
 1.155,00 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.386,00 RSD (porezi su uključeni)
PRIKLJUCAK A5 (DKR) NP32 G1.1/4" INTERLOCK
PRIKLJUCAK A5 (DKR) NP32 G1.1/4" INTERLOCK DKR/AGR-SH
Priključak sa maticom G1.1/4" interlock, maksimalni pritisak 345 bar
 1.607,50 RSD (porezi nisu uključeni)
 1.929,00 RSD (porezi su uključeni)
A7 (DKR) NP25 G1" INTERLOCK
A7 (DKR) NP25 G1" INTERLOCK DKR/AGR-SH
Prikljucak sa maticom G1", krivina 90°, interlock, maksimalni pritisak 420 bar
 1.798,33 RSD (porezi nisu uključeni)
 2.158,00 RSD (porezi su uključeni)
A7 (DKR) NP32 G11.4" INTERLOCK
A7 (DKR) NP32 G11.4" INTERLOCK DKR/AGR-SH
Prikljucak sa maticom G1.1/4", krivina 90°, interlock, maksimalni pritisak 420 bar
 3.036,67 RSD (porezi nisu uključeni)
 3.644,00 RSD (porezi su uključeni)